bil
portrett
bil

ABOUT MAYART

May Art 

Visuell kunst og Grafisk design

Bedriften er etablert I Norge av May-Linn Aaslie høsten 2015

med salg av egenprodusert grafisk arbeid og veileding til bedrifter, hun selger også egneprodusert kunst i medium maleri, akvarell, fotografi og grafikk.Kusten er produsert i Nord-Norge med inspirsasjon fra omgivelsene rundt.

Tjenester, og Kompetanse

- Billedkunst 

- Grafisk design

- Fotografering

- Produktdesign

- Bedrift og konsulentvirksomhet

- Film og video

- Tegning og farge

- Maleri, grafisk design, akvarell, grafikk.

- Tegning og Bildekommunikasjon

- Kunst Historie

- Vitenskapshistorie

- Tegning og Farge

- Undersøkende praksis

- Praksis i grafisk designbyrå, galleri og undervisning

- Bachelor in Visuelle kunstfag og design

- Praktisk pedagogisk utdanning -Lærerutdanning

- Utstilling
- Galleri
- Kurator

Om

 

May-Linn er født og oppvokst i Sør-Norge og har gjennom sin tid alltid vært glad i det kunstfaglinge. Hun begynte dirkete studie når hun var 11 og var allerede da god å tegne. Når hun fylte 15 år flyttet de til Nord-Norge hvor hun startet på sin vei i kunstfagfeltet på videregående. Hun utdannet og jobbet som frisør i noen år. I 2011 bestemte hun seg for å fortsette tråden på det kunstfaglige og flyttet til Notodden for å studere videre.

Utdannelse

 

Fra 2011 til 2014 tok hun bachelor i Visuelle Kunstfag og design på Høgskolen i Telemark.Her har hun fag i billedkunst, kunst og formkultur, produktdesign, grafisk design, studentbedrift, grafikk, skulptur, maleri, kunstlab, tegning og farge, film og video, vitenskapsteori, undersøkende praksis, og bachelor. 

I siste året tok hun fordypning i Tegning og Bildekommunikasjon som omhandler å arbeide med tegning, bildekommunikasjon og bildepedagogikk, praktisk og teoretisk. Kunne visuell-, estetisk- og kommunikativ kompetanse. Kunne bildeanalyse som middel i kunnskapstilegnelse og bildeprosesser. Utvikling av egen uttrykksevne i bilder og bli trygg på egen bildekulturell bakgrunn. Arbeide med film og video. Kunstorientering, spesielt på området samtidskunst,  faglig forskning og utviklingsarbeid, og bruk av digitale bildeverktøy.

 

I 2014 tok hun Adjukt graden med fag i pedagogikk og fagdidaktikk hvor hun hadde avsluttende forsknings og utviklingsoppgave med fokus på "blindkontur og undervesivurdering i undervisning".

 

Inspirasjonen i kunsten er hentet fra lengsel til nordnorge og hvordan politikken kan endre fiskeri og landbruk som en konsekvesn med fraflytting. Den forlatte følelsen har hun gjenskap i medium som grafikk, fotografi og maleri i sin bacheloroppgave. 

Annen kunst er inspirert fra Nord-Norsk arkitektur og landskap.

 

Ønsker du å prøve kusten hjemme?

 

Det er fult mulig å ta med seg kunsten hjem for å se hvordan det ser ut på veggen. Ønsker du dette tar du bare kontakt og bilde vil bli fraktet til ditt hjem.

Material og kvalitet

 

Oljenmaling er av den fineste  og dyreste kvalitet av Daler Rowney og Lukas 1800. Beste lerret fra Asbjørn J Hansen.

All kunst selges både med og uten ramme. Rammer på maleri er sølvfarget fra Kunstmaleren galleri og rammeverksetd Tromsø, noen malerier er uten ramme og man kan velge om man vi kjøpe ramme, ved testing av rammer i Tromsø kan du dra til Kunstmaleren som hjelper deg med å finne passende ramme til ditt maleri.

 

Ved bestilling av fotografi velger du rammefarge hvit i tre, sølv i alluminium , sort i tre.Fotografi kan bestilles på fotopapir , alluminiumsplat, akgrylgalss eller lerret, prisen varier og kan velges i egen kollone ved kjøp av foto.

 

Grafikktrykk er på bøttepapir med grafikkmaling merke Caligo blandet med oljebase og skal ha en lang holdbarhet. Ved bestilling kan du velge med eller uten ramme.

 

 

Kunst på bestilling

 

Kunst er spesielt og unikt, ved kunst på bestilling kan du få det du ønsker deg. Tegning, grafikk, fotografi eller maleri etter ditt ønske og behov. Kontak for mer informasjon

 

 

 

Grafisk design

 

Har du behov for logo, hjemmeside, og trenger layout til brev visittkort, flyers? Med praksis og utdanning i grafisk design lages grafiske produkter med fokus på merkevarebygging og identitet til ditt ønske. I den grafiske delen lager jeg alt fra, tegninger, digitale bilder som logo, bildeslide, videroredigering, fotografering. Butikk gjennom nettside,blogg, booking systemer, hotellsystemer, filmsystemer, gallerier, video og filmvisning, tilknytting av sosiale tjenester og mye mer.

Ser mer på Grafisk design siden.

 

Pris, Kjøp og Frakt

All kunst selges med frak etter vekt. Du kan betale via faktura, kort eller paypal. Prisen er oppført i Norske kroner, Euro og USDollar.

Ved kjøp av en vare gjelder angrerettsloven på 14 dagre. Varen må være i sin orginalembalasje og uten skader.

Grafisk arbeid og konsulentvirksomhet er 1000,- kr timen,

og totalpris varierer etter arbeidslenge.

Maleri på bestilling er etter størrelse og timespris.

Les mer om priser på Custom Made Art

 

Har du noen spørsmål?

 

Har du spørsmål, eller er det noe du lurer på. Ikke nøl med å ta kontakt. Jeg blir glad å høre fra deg.

post@maylinnaaslie.com

 

 

 

May Art

Visual art and Graphic design

The company is established In Norway by May-Linn Aaslie autumn 2015, she sells own produced graphic work and guidance to companies, she also produces and sells art in medium oil, acvarel , graphics and photo. The art is produced in Northern - Norway with inspiration from the surroundings.

Services, and Expertise 

- Fine Art

- Graphic design

- Photography

- Product design

- Business and consulting

- Film and video

- Drawing and color

- Painting, graphic design, watercolor, graphic.

- Drawing and Image Communication

- Art History

- History of science

- Drawing and Color

- Investigative practice

- Practice in graphic design agency, gallery and teaching.

- Bachelor in Visual Arts and Design -

- Practical Educational Education -Learn Education

-  Display

- Gallery

- Curator

 

About

 

May-Linn was born and raised in South-Norway and has through time always loved art . She began direct study when she was 11 and already then was good to draw.When she turned 15, she moved to Northern Norway where she started on her way in arts field in high school. She educated and worked as a hairdresser for some years. In 2011 she decided to continue on the artistic direction and moved to Notodden to study further.

 

Education

From 2011 to 2014 she took Bachelor of  Visual Art and Design at University College in Telemark.She has education in visual arts, art and design, product design, graphic design, business, graphics, sculpture, painting, art lab, drawing and color, film and video, science, investigative practices and bachelor.In the last year she studied in Drawing and Image Communication, which deals with drawing, image communication and image education, practical and theoretical. Could have visual, aesthetic and communicative skills. Imagine image analysis as a means of knowledge creation and image processes. Developing self-expression in images and being confident in their own image-cultural background. Work with movies and video. Art orientation, especially in the field of contemporary art, academic research and development work, and the use of digital imaging tools.

 

 

In 2014 she took adjunct education disciplines in pedagogy and didactics where she had final research and development task focusing on "blind contour and continuous assessment as a method in teaching".

 

The inspiration in art is taken from longing to Northern Norway and how politics can change fishing policy and agriculture as a consequence with depopulation. The abandoned feeling she has recreated and expressed in media graphics, photography and painting in her bachelor thesis. Latest art is inspired by Northern Norwegian architecture and landscape.

 

Want to try art on wall first?

It is quite possible to bring art home and see how it looks on the wall. Want this, simply contact and picture will be shipped to your home.

 

Material and Quality

The oil is the finest and expensive of  Daler Rowney and Lukas 1800. Canvas the best of  Asbjorn J Hansen.
 

All art is sold both with and without frame. Frames for painting is silver from "Kunstmaleren" in Tromso, some paintings are unframed.  You can choose whether to buy frames by testing frameworks in Tromso,  Kunstmaleren will help you to find suitable frame to your painting.

When booking photograph select frame color white wood, silver aluminum, black in wood. Photograph you can chose  photopaper, aluminum plate, acrylic glass or canvas, the price varies and can be selected in separate columns when order.

Graphic print is on bucket paper with graphic paint brand Caligo mixed with oil base and have a long shelf life. When ordering, you can choose whether with or without framed.

 

 

Order custom made art

Art is special and unique, art on custom made, you can get what you want. Drawing, graphics, photography or painting of your choice and needs. Get in touch with your ideas. 

 

 

 

Graphic Design

Do you need logo, website, and need layout for letter business cards, flyers? With practice and education in graphic design, it will be create graphic products focusing on branding and identity to your company. In the graphical section, there will be product of everything from drawings, digital images, logo, slide show, advanced film editing, photography. In homepage there can be shop through website, blog, booking system, hotel systems, galleries, video view on website, photo view on website , links to social services, phone, mail, and much more. Contact me for questions. See more on Graphic Design

 

 

Price and Shipping

 

All art is sold with shipping after weight and sent by mail container. You can pay via invoice, card or Paypal. Sales in Norwegian currency, Euro and  in USDollar.

Purchase of a product is subject to the 14-day right of withdrawal. The product must be in its original packaging and without damage.

Graphic work is at hourly rate with 1000,- Nok in hour and varies according to workload. Painting on order is after size and hourly rate

Read more about prices at Custom Made Art.

 

Questions?

Do you have questions. Do not hesitate to contact me, I will be happy to hear from you.

 

post@maylinnaaslie.com

 

 

 

Vitnemål